Privacy & Cookie Policy

 

Wij (‘Technical Experts Group B.V., Technical Experts Interim B.V., Technical Experts B.V., ’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze (website)bezoekers, klanten en leveranciers en zullen derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites en in het kader van onze dienstverlening aan klanten.

Reikwijdte

Door gebruik te maken van een van onze websites en/of diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door ons beheerde websites, waaronder in ieder geval de volgende websites:

https://www.technicalexperts.nl
https://www.technical-experts.nl
https://www.technical-experts.com

Privacy

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
Wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of reageert op een opdracht;
Wanneer u onze website bezoekt;
Wanneer u gebruikt maakt van onze IT dienstverlening en/of bemiddeling;
Wanneer u reageert op een vacature en uw CV meestuurt.
Wanneer u reageert via social media, zoals Linkedin, Facebook enzovoorts

Verzameling persoonsgegevens 

Gegevens die wij automatisch kunnen verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waar u op klikt;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verwerken uw persoonsgegevens door het leveren van diensten (bijvoorbeeld de gegevens die aan ons worden verstrekt via email, telefoon, of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

(bedrijfs)naam;

 • adres;
 • postcode;
 • geslacht;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • geboortejaar;
 • e-mailadres;
 • financiële gegevens;
 • identiteitsgegevens;
 • taalkeuze;
 • andere gegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:
ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het leveren van IT en bemiddelingsdiensten);
ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:

 marketingdoeleinden; het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening;het werven en selecteren van geschikte kandidaten/ consultants op opdrachten;het beveiligen en beheren van systemen.ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is); op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen

 

 

Cont(r)act:                                  

de uitvoering van een door u gesloten dienstenovereenkomst.

B1   

het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.

A, B1, B2, B3 of C          

het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.

A, B1, B2, B3 of C

reageren op (aan)vragen, opmerkingen en de behandeling van (aan)vragen.

 

Facturering:

A, B3                            

facturering en het eventueel nemen van incassomaatregelen.

 

Product- en dienst ontwikkeling:

B1, B2, B4                       

het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt,assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.

B1, B2                 

het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.

 

Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:

het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

B2, B3, B4 en C             

Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Technical Experts Group B.V., Technical Experts Interim B.V en Technical Experts B.V., hun klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor ons. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Wij hebben in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al onze verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers:

 

Verwerker:

Taakomschrijving verwerker:

Privacy Policy verwerker:

 

 

 

Hosting2go

Hosting website

Privacy Policy

 

 

 

Office365

Faciliteren mailsysteem

Privacy Policy

 

 

 

(Overige) IT-dienstverleners

Faciliteren IT-diensten / W&S

n/a

 

 

 

Financiële dienstverleners

Faciliteren financiële diensten

n/a

 

 

 

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

 

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden.  

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

 

Per post:

Per mail:

 

 

Technical Experts 
Scharwoudestraat 80
5035 LN Tilburg

info@technicalexperts.nl

 

 

Per telefoon:

Opt-out:

 

 

+31 13 5710511

via de beschikbaar opt-out mogelijkheden in de mailings (voor marketing doeleinden).

 

 

 

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@technicalexperts.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

 

Cookies

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk.
 

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens Technical Experts:

 

Per post:

Per mail:

Technical Experts 
Scharwoudestraat 80
5035 LN Tilburg

info@technicalexperts.nl

 

 

Per telefoon:

 

+31 13 5710511