SAP eWM consultant

Functie-eisen

Additional info:

• SAP EWM certified with at least 4yr SAP EWM consultancy experience
• Experience with gathering requirements and functional specs
• Preferably experience with 2 full cycle implementations
• Preferably experience with logistic business processes within multiple companies
• Availability: 4 days, min. 32 hours
• Location: at least 50% on premise (SPL-Oost);
• Preferably dutch speaking candidate;
• Preferably living within 50km distance of Schiphol
• Preferably knowledge and experience with Agile Way of Working

Profile information
Solution Consultant is in staat tot het vertalen van complexe business processen naar, bijVoorkeur standaard, oplossingen met behulp van een diepgaande analyses. Adviseert (business-) architecten (oa van het Combined Compentence Center AF/KL - (CCC)) en - (project-) managers op diverse niveaus / stakeholders t.a.v. IT solutions, met een scherp oog voor impact op de business processen en organisatorische complexiteit.

Organisatorische context
De afdeling Development is belast met de ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen en de continuïteit van bestaande ICT-toepassingen voor AF/KLM. Deze werkzaamheden worden verricht binnen Application Services, dat is onderverdeeld in 5 Competence Centers.

De Solution consultant is werkzaam in het SAP-MRO Competence Center, deze afdeling draagt zorg voor verdere ontwikkeling, onderhoud en continuïteit van de bij SAP-MRO Competence Center in beheer zijnde (koop) applicaties.

Het werk waarin de Competence Centers betrokken zijn, wordt onderverdeeld in 3 categorieën. Per categorie is de organisatorische context verschillend.

Corrective Maintenance (continuïteit)
De operatie van ICT-producten en diensten is binnen CIO/IS belegd bij de afdelingen Operations en Distributed Services. De dienstverlening ten behoeve van de business, inbegrepen de kosten daarvan, wordt vastgelegd in de Site agreements. Het Competence Center is hier onderaannemer van Distributed Services (CRM&QA). Elk Competence Center garandeert de continuïteit van een portfolio aan applicaties of testware. Deze portfolio's zijn vastgelegd in de DAD (Development Application Database) en maken onderdeel uit van het Business agreement die IS met de business afsluit.

Functional Maintenance (aanpassingen op bestaande applicaties)
Deze enhancements betreffen kleine tot grote aanvullingen op, of aanpassingen van, bestaande applicaties en worden uitgevoerd binnen het kader van Enhancement Agreement. Deze EA's worden als volume overeenkomsten afgesproken tussen de business en de Organizers (namens Development). De dagelijkse uitvoering vindt plaats in rechtstreeks overleg tussen het Competence Center en de FAM-organisatie binnen de IMO.

Functieomschrijving
Organisatorische context (extra)
ICT- projecten (nieuwe ICT-toepassingen)
Binnen de afdeling Development komen 6 clusters van Organizers voor, die de contacten met de businesses onderhouden. De Organizers zijn verantwoordelijk voor het op tijd, binnen budget en van de juiste kwaliteit opleveren van de nieuwe en/of gewijzigde ICT toepassingen. Daartoe beschikken de Organizers over projectmanagers en architecten en vertegenwoordigen zij CIO/IS altijd in stuurgroepen (als hoofdaannemer voor de realisatie van de ICT- toepassingen). Het Competence Center is een belangrijke afdeling voor de realisatie van de ICT- toepassingen, die plaatsvindt door eigen ontwikkeling, uitbestede ontwikkeling of implementatie van standaard pakketten.

Resultaatgebieden
Projectplan
Ondersteunen van de Project Manager bij het opstellen van een projectplan, en/of vertalen van een projectplan naar een werkpakket.
- Ondersteunt de Projectmanager bij het opstellen van de projectplanning, door inbreng van kennis en ervaring met betrekking tot de impact (technologisch en proces) van geplande activiteiten.
- Maken van een inschatting van de complexiteit, risico's (mogelijke knelpunten en afhankelijkheden met andere projecten), werkvolume, benodigde expertise, timing, benodigde testomgevingen etc. van het project; zoeken van alternatieven en doen van voorstellen bij gesignaleerde knelpunten en risico's aan de Projectmanager.
- Beoordelen of projectverzoeken niet conflicteren met de continuïteit van de operatie en overeengekomen services; bereiken van oplossingen bij tegengestelde belangen (van het project en de business) zodat de continuïteit van de operatie geborgd is.
- Opstellen van het (deel)projectplan inclusief planning, opleverdata en werkzaamheden die verricht moeten worden, binnen de kaders van het overall projectplan.
- Heeft overzicht over het geheel van de oplossing; draagt zorg dat het geheel van functionaliteiten gaat werken.
- Opstellen van kosteninschattingen (Quotes).

Projecten
Realiseren van de uitvoering van het (deel)projectplan / werkpakket, zodanig dat wordt voldaan aan de projectdoelstellingen en resultaten en de operationele belangen geborgd zijn.
- Afstemmen met de Projectmanager over de te verrichten werkzaamheden, toewijzen en plannen van resources (expertise en omgevingen) aan projecten. (= opstellen van quotes)
- Aansturen van medewerkers c.q. de externe leverancier binnen de context van de projectplanning.
- Bewaken van de planning en projectvoortgang, bewaken van resource afspraken en bijsturen waar nodig; bemiddelen bij (dreigende) problemen.
- Bewaken van gegevens over kwaliteitscontroles, analyseren van de gegevens en bijsturen waar nodig.
- Verantwoordelijk voor het opleveren van de deliverables aan de Teammanager, de Projectmanager of Organizer in overleg met betrokken afdelingen.
- Initiëren van en leveren van een bijdrage bij de evaluatie van het project.
- Maken van Blueprint Document.
- Vertalen van Business - requirements naar Use-cases.

Informatievoorziening
Functieomschrijving
Zorgdragen voor de informatievoorziening, zodanig dat iedereen over de relevante informatie beschikt om de projectdoelstellingen te realiseren.
- Adviseren en informeren van de Teammanager, (Project-) Managers en/of Organizer over inhoudelijke zaken ten aanzien van de deliverables.
- Communiceren van de doelstelling van het project, timing en geplande werkzaamheden aan de projectleden (intern en extern); zorgdragen voor kennisdeling over voortgang en resultaten van projecten.
- Verantwoordelijk voor het toelichten over de voortgang en resultaten aan de Teammanager, Project Manager, Organizer; geven van tijdige, juiste en betrouwbare informatie op ad hoc en periodieke basis en deze bespreken.
- Managen en optimaliseren van relaties met de verschillende interne en externe partijen waarbij belangen tegengesteld kunnen zijn; borgen van betrokkenheid en commitment aan keuzen en oplossingen.
- Signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd management t.a.v. nieuwe business
- opportunities.
- Vertaalt technische innovaties naar business impact en brengt op grond daarvan advies uit aan Business t.a.v. life cycle management.

Probleemoriëntatie en analyse
Analyseren van vragen en problemen in de informatievoorziening en het opstellen van de business blueprint.
- Analyseren van vragen of problemen in de informatievoorziening

overleggen met gebruikers en opdrachtgevers (IMO), beschrijven van bevindingen en formuleren van knelpunten.
- Analyseren van bedrijfsprocessen, mede in het licht van geformuleerde knelpunten, problemen, wijzigingen, e.d. en beschrijven van de gewenste informatievoorziening
in relatie met de gewenste bedrijfsvoering, afstemmen met gebruikers en opdrachtgevers (IMO).
- Formuleren van de systeemvereisten en het bepalen van de scope van het project, met de business requirements als uitgangspunt en in overeenstemming met de standaard beschikbare functionaliteit, opstellen van business blueprint.
- Nagaan of (extern aan te kopen) componenten inpasbaar zijn in bestaande systemen (technische impactanalyse), formuleren van voorstellen met betrekking voor make or buy.

Functioneel en technisch ontwerp
Opstellen van het functioneel en technisch ontwerp.
- Uitwerken van de business blueprint in een functioneel ontwerp, hiertoe onder andere het analyseren, opstellen en beschrijven van functionele specificaties.
- Opstellen van het technisch ontwerp met behulp van best practices en design  patterns.
- Overdragen van specificaties aan het Development team en afstemmen over het (functioneel en/of technisch) ontwerp met de Developers.
- Beoordelen en toetsen van (technische) ontwerpen van collega's op volledigheid duidelijkheid en consistentie.                                                                                     - - Opstellen bijbehorende functionele documentatie en overdragen aan de IMO.
- ondersteunen van de application architect bij component-selectie in geval van externe aankoop of hergebruik

Customizen en testen
Customizen en testen van software, zodanig dat gerealiseerde software voldoen aan de gestelde specificaties.
- Vertalen van het (functioneel) ontwerp naar benodigde customizing, door het verrichten van aanpassingen, wijzigingen of uitbreidingen van de functionaliteit.

Functieomschrijving
- Vaststellen van de uitgangspunten van testen, de testprocedures, de testgebieden, de testomgeving en de te gebruiken teststrategie, -methoden, -technieken en -hulpmiddelen.
- Uitvoeren van de systeemtest in samenwerking met de Developers.
- Begeleiden transporten naar acceptatie en productie, opstellen van implementatieplan.
- Afstemmen met Technische Beheer over technische haalbaarheid en implementatie.

Functioneel beheer
- Operationele afstemming met andere SMCC teams bij planning en oplevering van release/change.
- Uitvoeren functioneel adaptief en correctief onderhoud.
- Oplossen van functionele problemen.
- Beheer van autorisatieprofielen, interfaces, Workflow, Batch input maps (BIM's).
- Instellen user parameters.

Gebruikersondersteuning
- Bieden van 3e lijns gebruikersondersteuning.
- Geven van adviezen en begeleiden van key users ten aanzien van juist applicatiegebruik.
- Bouwen queries (ad hoc rapportages).
- Leveren van input voor opleidingen en/of gebruikersdocumentatie.

Consultancy
Geven van advies teneinde het (project)management van de juiste besluitvormende informatie te voorzien.
- Op eigen initiatief nagaan van mogelijkheden tot optimalisatie van software en/of bedrijfsprocessen, aangeven van optimalisatiemogelijkheden en geven van (gevraagd en ongevraagd) advies aan het management.

Uitvoering geven aan het verbeterproces en kennismanagement
Leveren van een bijdrage aan het verbeterproces en kennismanagement.
- Afstemmen en samenwerken met andere AF/KL afdelingen en het alignen en verbeteren van processen, procedures en tooling, intern en over afdelingen heen.
- Behalen van synergie tussen Air France en KLM en bijdragen aan de joint team building AF/KL.
- Volgen van ontwikkelingen in het vakgebied en up to date houden van vakkennis, en dit vertalen in een advies naar CCC, management, collegae.
- Bijdragen aan kennisdeling binnen en buiten de afdeling.
- Adviseert CCC en Business over de technologie ontwikkelingen(technology roadmap) in de markt en maakt daarbij de vertaling naar zowel IT gouvernance als de innovatiemogelijkheden voor de business.(business roadmap)

NIVEAU ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN
- Fungeert als vraagbaak voor collega's en lijnmanagement en zorgt als zodanig voor het oplossen van optredende problemen
- Het betreffende domein kent een grote variëteit aan samenhangende processen en systemen binnen AF en/of KL
- De werkzaamheden omvatten een breed scala aan onderwerpen en vinden doorgaans plaats in een instabiele, dynamische omgeving en zijn van doorslaggevende invloed op de resultaten van het toebedeelde domein binnen het bedrijfsonderdeel of disciplines op middellange termijn
- De werkzaamheden kennen een innovatief karakter, waarbij bestaande technieken worden aangepast enen/of uitgebreid

Functieomschrijving
- Formuleert en realiseert projectplannen
- Treedt op als projectleider; er is sprake van de aansturing van een projectteam bestaande uit medewerkers met verschillende vaardigheden, mogelijk in AF/KL-context, waarbij wordt samengewerkt met verschillende belanghebbenden uit andere disciplines
- Beïnvloedt een budget en resources van > € 5 mln. per jaar

Kwantitatieve gegevens
Functie-eisen: Kennis, opleiding, ervaring
- WO werk- en denkniveau verkregen door ICT opleiding of ervaring
- Kennis van ontwikkelingen in de ICT en in de markt
- Kennis van moderne ICT-methoden, -technieken, -instrumenten
- Kennis van bedrijfs- en werkprocessen binnen AF/KL
- Kennis van projectmanagement
- Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Engelse taal
- Ervaring als consultant en projectleider
- Ca. 5 - 10 jaar ervaring in de ICT, bij voorkeur in een commerciële omgeving

Functie-eisen: Competenties
Standaard competenties KLM:
- A1 Sturen
- A3 Motiveren van anderen
- B3 Opbouwen en onderhouden van relaties
- C3 Probleemanalyse
- C5 Plannen en organiseren
- C7 Vakkundigheid
- E6 Overtuigingskracht

Solliciteer Direct